Privacyverklaring

Privacystatement Vepa Bedrijfskleding

Vepa Bedrijfskleding heeft dit privacystatement opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens Vepa Bedrijfskleding verzamelt en voor welke doeleinden. Indien Vepa Bedrijfskleding persoonsgegevens verwerkt van cliënten en hun medewerkers, beoordeelt Vepa Bedrijfskleding bij iedere verwerking of Vepa Bedrijfskleding verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst Vepa Bedrijfskleding u met dit privacystatement op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat Vepa Bedrijfskleding u in dit privacystatement weten op welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

 1. Indentiteit/contactgegevens

Vepa Bedrijfskleding
Rietveldenweg 47a
5222 AP ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-7601100
E-mail: info@vepabedrijfskleding.nl

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via (info@vepabedrijfskleding.nl)

 1. Soorten gegevens die worden verzameld
Naam
adres
woonplaats
telefoonnummer
geslacht
nationaliteit
burgerlijke staat
bsn
btw-nummer zzp’er
ID-bewijs
ID-kopie
handtekening
pasfoto
foto
financiële gegevens (IBAN)
telefoonnummer
cv
arbeidsrelaties
opleidingen
IP-adres
social media posts
locatiegegevens
klantnummer
geboortedatum

 

Sollicitanten
Indien personen solliciteren op een functie bij Vepa Bedrijfskleding, verwerkt Vepa Bedrijfskleding de volgende gegevens:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer;
 2. nationaliteit en geboorteplaats;
 3. gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten;
 4. gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 5. gegevens over de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 6. gegevens over de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede over de beëindiging ervan;
 7. gegevens over de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede over de beëindiging ervan;
 8. gegevens met betrekking tot de motivatie voor de functie en de organisatie;
 9. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
 10. andere dan de onder 1 tot en met 10 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Voornoemde persoonsgegevens zijn slechts zichtbaar door de afdeling HR of anderen die betrokken zijn met de sollicitatie, indien er een grondslag is op basis van de AVG.

Van belang om te weten is dat Vepa Bedrijfskleding niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Vepa Bedrijfskleding de gegevens verwerkt.

De e-mailadressen voegt Vepa Bedrijfskleding alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

Vepa Bedrijfskleding verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Vepa Bedrijfskleding hiervoor expliciete toestemming.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Vepa Bedrijfskleding verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

Vepa Bedrijfskleding verwerkt de persoonsgegevens die klanten zelf aan Vepa Bedrijfskleding ter beschikking stellen. Ook stelt u als klant informatie aan Vepa Bedrijfskleding ter beschikking door aanmelding van de nieuwsbrief.

Vepa Bedrijfskleding verzamelt via haar website geen bijzondere persoonsgegevens en heeft evenmin de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vepabedrijfskleding.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 1. Gegevensverwerking

Via de diensten van Vepa Bedrijfskleding en/of de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. Vepa Bedrijfskleding gebruikt de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Vepa Bedrijfskleding. Vepa Bedrijfskleding kan bepaalde persoonsgegevens van de werknemers van cliënten inzien. Deze verwerking geschiedt slecht voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals Vepa Bedrijfskleding is overeengekomen met haar klanten. Vepa Bedrijfskleding dient namelijk support en ondersteuning te verlenen aan klanten.

Vepa Bedrijfskleding verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten, relatiebeheer en het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De aan Vepa Bedrijfskleding gelieerde ondernemingen zijn:
– Van Enschot promotie artikelen B.V.

Websites van Vepa Bedrijfskleding:

https://www.vepabedrijfskleding.nl

 1. Grondslag gegevensverkrijging

Indien u een overeenkomst aan gaat met Vepa Bedrijfskleding verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

 1. Doeleinden voor de gegevensverwerking

Vepa Bedrijfskleding gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, haar diensten te verbeteren, support te verlenen voor door haar aangeboden soft- en hardware, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.

 1. Toestemming

Vepa Bedrijfskleding zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan hebt u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Vepa Bedrijfskleding een nieuwsbrief verzendt, zal Vepa Bedrijfskleding dit uitsluitend doen indien Vepa Bedrijfskleding hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor heeft ontvangen.

Vepa Bedrijfskleding slaat wel gegevens op van websitebezoekers.

Vepa Bedrijfskleding gaat als volgt om met sollicitaties. Vepa Bedrijfskleding bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie. Indien u geen toestemming hebt gegeven aan Vepa Bedrijfskleding om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert Vepa Bedrijfskleding de gegevens vier weken na de sollicitatie. Als u wel toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart Vepa Bedrijfskleding uw gegevens tot een jaar na de sollicitatie.

Ook kan Vepa Bedrijfskleding gegevens verwerken omdat dit op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Vepa Bedrijfskleding bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient Vepa Bedrijfskleding de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Vepa Bedrijfskleding zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Vepa Bedrijfskleding een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Vepa Bedrijfskleding de gegevens langer. Dit zal Vepa Bedrijfskleding in dat geval aan u kenbaar maken.

 1. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Vepa Bedrijfskleding verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Vepa Bedrijfskleding de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 1. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan Vepa Bedrijfskleding gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Vepa Bedrijfskleding zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Vepa Bedrijfskleding zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Vepa Bedrijfskleding zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 7, 8 of 9 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.

 1. Ontvangers van persoonsgegevens

Vepa Bedrijfskleding kan uw gegevens binnen Vepa Bedrijfskleding en aan en met Vepa Bedrijfskleding gelieerde ondernemingen uitwisselen en combineren.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Vepa Bedrijfskleding gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Vepa Bedrijfskleding maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Vepa Bedrijfskleding vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Vepa Bedrijfskleding zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Vepa Bedrijfskleding daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Vepa Bedrijfskleding respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vepa Bedrijfskleding doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Vepa Bedrijfskleding beveiligt haar gegevens onder andere door Antivirus software en de gegevens op de website worden verstuurd via https. Als Vepa Bedrijfskleding verwerkers inschakelt, verplicht Vepa Bedrijfskleding deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

 1. Rechten voor jou als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@vepabedrijfskleding.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Vepa Bedrijfskleding probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

 1. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Profiling

Vepa Bedrijfskleding doet niet aan profiling.

 1. Cookies

Op deze en andere websites van Vepa Bedrijfskleding maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. Vepa Bedrijfskleding gebruikt de volgende cookies:

Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.

Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website

Social cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar.

Tracking cookies.: deze worden gebruikt om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

Vepa Bedrijfskleding maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst Vepa Bedrijfskleding altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.

De analytische cookies plaatsen wij ook altijd. Dit een niet-functionele cookie, omdat deze niet nodig is voor het laten functioneren van de website.

Als u akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

 • Verbeteringen op onze website testen
 • Het tonen van social media buttons
 • Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites
 • Online vragenlijsten te kunnen tonen.

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het bovenstaande.

Soort Cookies Deze cookies plaatsen wij standaard (ook bij geen akkoord) Deze cookies plaatsen wij bij akkoord
Functionele cookies + +
Cookies voor meting websitebezoek + +
Cookies voor social media integratie +
Cookies voor websiteonderzoek +

Functionele cookies

Deze cookies gebruiken wij om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft tijdens uw bezoek aan de website. Of zorgen ervoor dat producten in uw winkelmand bewaard blijven.

Cookies meting websitebezoek

Door het gebruik van deze cookies krijgen wij inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruik, welke pagina’s het meest worden bezocht en welke informatie bezoekers zoeken. Op deze manier weet Vepa Bedrijfskleding op welke onderdelen de website populair is en op welke onderdelen de website verbetering verlangt. De voornoemde statistieken zijn niet te herleiden naar personen. Wij gebruiken deze gegevens altijd anoniem. Wij maken gebruik van Google Analytics en Adobe Analytics om inzicht te verkrijgen uit de data. Zoals hierboven aan u kenbaar is gemaakt, plaatsen wij de analytische cookies altijd bij een bezoek aan onze website.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • De duur van uw bezoek
 • Het aantal bezoeker op onze pagina’s
 • Anonieme gegevens zoals, …
 • Producten die u hebt aangeschaft of toegevoegd aan het winkelmandje op de website

Wat Google met de verzamelde gegevens doet, is opgenomen in hun privacyverklaring.

De door uw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media

Op onze website tonen wij video’s en andere artikelen die u via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze u kunnen herkennen indien u inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die u deelt. Wij verwijzen u daarom naar de volgende privacyverklaringen:

Cookies om onze advertenties op andere websites te tonen
Wij plaatsen advertenties om onze diensten onder uw aandacht te brengen. Om gericht advertenties te plaatsen maken wij gebruik van:

 • Google Adwords,

Wat maken deze cookies mogelijk?

 1. Houden bij welke advertentie u al heeft gezien.
 2. Houden bij hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat is geklikt op een advertentie. Het voorgaande is noodzakelijk om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren
 3. Houden bij of u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. U krijgt in dat geval geen onnodige advertenties te zien.

Ondanks dat u cookies niet accepteert, is het nog steeds mogelijk dat u online advertenties van ons tegenkomt. Wat de bovengenoemde organisaties doen met de opgeslagen data, is zichtbaar in hun privacyverklaringen.

Cookies voor websiteonderzoek

Wij maken gebruik van Hotjar & Smartlook om onderzoek te doen op de website. U kunt altijd feedback achterlaten op onze website. Ook vragen wij u op een aantal pagina’s of wij u goed hebben geholpen met een artikel en vragen wij ook een online survey. In dit online survey vragen wij om uw mening over onze website. Deze informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

Chatfunctie website

Op onze website is het mogelijk om te chatten met een van onze medewerkers voor vragen. Zendesk plaatst een cookie om te weten hoe lang u op een pagina bent en/of u wellicht hulp kunt gebruiken.

Ook maken wij gebruik van Smartlook & Hotjar. Deze tool registreert het aantal muisklikken, scrollgedrag en muisbewegingen van bezoekers op onze website. De tool verzamelt informatie over de door u bezochte pagina’s, uw browser en uw type apparaat en besturingssysteem. Ook deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren.

Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?

Als u geen cookies geplaatst wilt hebben, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij uw eerste bezoek aan onze website. Mocht u al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijgt u die melding niet meer te zien. U dient dan eerst onze cookies te verwijderen. Ik verwijs u hiervoor naar het volgende stappenplan.

Wat u ook kunt doen is het volgende. Blokkeer het plaatsen van cookies via uw browser. Dit kunt u doen in uw browser bij instellingen.

 1. Wijzigingen

Vepa Bedrijfskleding behoudt zich het recht voor om dit privacystatement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Neem contact op met ons via:

E-mail: info@vepabedrijfskleding.nl

Telefoon: 073-7601100

Adres: Rietveldenweg 47a, 5222 AP ‘s-Hertogenbosch

27-4-2018